Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez spółkę Gabinety Marcelin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Gabinety Marcelin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-354) przy ul. Marcelińskiej 62/4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000736496, posiadająca NIP 7792491660 oraz REGON 380511080 (dalej jako: Administrator).

W treści poniższego komunikatu znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z ich przetwarzaniem prawach.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Joannę Stobińską, z którą można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

telefonicznie pod numerem: 534 615 557,
drogą mailową pod adresem: joanna.stobinska ( tu proszę wpisać tzw. małpę ) intelisto.pl.

Niezależnie od powyższego, mogą Państwo skontaktować się z nami również pod adresem rodo ( tu proszę wpisać tzw. małpę ) gabinety-marcelin.pl. Z chęcią udzielimy Państwu dodatkowych informacji oraz pomożemy rozwiać ewentualne wątpliwości.

Czyje dane przetwarzamy?
Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
– są pacjentami podmiotu leczniczego Gabinety Marcelin oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, którym Administrator świadczy usługi administracyjne,
– zostały wskazane przez pacjentów jako osoby uprawnione do dostępu do dokumentacji i/lub informowania o stanie zdrowia
– dokonały telefonicznej lub elektronicznej rejestracji na wizytę
– są kontrahentami Administratora

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Podstawowym celem przetwarzania Państwa danych osobowych związanych jest wykonanie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podmiotu leczniczego Gabinety Marcelin oraz współpracujących indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, które odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W tym przypadku podanie przez Państwa danych jest konieczne, są one bowiem niezbędne do zawarcia oraz późniejszego wykonania umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych.

Powyższy cel nie jest oczywiście jedynym, dla którego przetwarzamy Państwa dane osobowe, są one bowiem wykorzystywane również do:
marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług,
przekazywania Państwu informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminów i Cennika, a także o zmianach naszej nazwy (firmy) lub adresu.

W takim wypadku ma to jednak miejsce dopiero po wyrażeniu przez Państwa dobrowolnej i wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym ze wskazanych wyżej, konkretnie określonych celów i odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażona przez Państwa zgoda może być w każdej chwili cofnięta, nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, które toczyło się przed cofnięciem tej zgody.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest również niezbędne w celu umożliwienia nam potwierdzenia praw pacjenta zarejestrowanego w Narodowym Funduszu Zdrowia, w tym w szczególności poprzez system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców. Przetwarzanie Państwa danych jest w tym wypadku niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Stanowi to podstawę przetwarzania danych na gruncie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.

W niektórych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych może okazać się niezbędne dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak dochodzenie ewentualnych roszczeń, marketing świadczonych przez nas usług oraz analiza ich jakości. W takiej sytuacji do przetwarzania dochodzi na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Komu mogą być przekazywane Państwa dane osobowe?
uprawnionym instytucjom publicznym: tj Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Sądy, Policja, Prokuratura i innym zgodnie z artykułem 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417), współpracującym podmiotom leczniczym, laboratoriom medycznym, pracowniom diagnostycznym w celu kontynuowania procesu diagnostycznego i terapeutycznego, kancelarii prawnej – w przypadku konieczności dochodzenia ewentualnych roszczeń, operatorom pocztowym, podmiotom zajmującym się obsługą i utrzymaniem naszych systemów informatycznych oraz serwisów internetowych.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?
dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją zawartej z Państwem umowy przetwarzać będziemy przez cały okres jej trwania, a po jego upływie przez okres niezbędny ze względu na przepisy Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przepisy rachunkowe i podatkowe oraz bieg terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, dane osobowe pozyskane na podstawie zgody przetwarzać będziemy jedynie przez okres jej ważności (do czasu jej odwołania bądź przez okres, na który została wyrażona), dane osobowe przetwarzane celem podejmowania działań marketingowych w związku z realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu przestaną być przetwarzane w przypadku, gdy zgłoszą Państwo uzasadniony sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?
Jako administrator Państwa danych osobowych gwarantujemy Państwu realizację wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać w następujących sytuacjach: w odniesieniu do żądania sprostowania danych – gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne; w odniesieniu do żądania usunięcia danych – w przypadku gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, tj. gdy cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych; gdy zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; jeśli Państwa dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe, mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli aby zostały usunięte; gdy Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale będą potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia określonych roszczeń; gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy Państwa sprzeciwu; w odniesieniu do żądania przeniesienia danych – gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Mają Państwo nadto prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych?
gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Informujemy również, iż Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przy użyciu narzędzi służących zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.